Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden en bijhorende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met BEWORX BV, KBO 0644.613.302, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Handelsstraat 61.

2. Acceptatie

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die wordt gesloten met BEWORX. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden bij de contractsluiting en de inhoud ervan te hebben aanvaard.

3. Voorrang

Indien deze voorwaarden in strijd zijn met eventuele algemene voorwaarden of specifieke betalingsvoorwaarden van de klant, primeren deze van BEWORX en bij eventuele vertalingen primeert steeds de Nederlandstalige versie. Eventuele bijkomende of andersluidende afspraken die afwijken van een of meer bepalingen in deze voorwaarden of de bijhorende betalingsvoorwaarden, hebben uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in strijd zijn met de Belgische wetgeving of nietig, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of nietige bepalingen dient dan gelezen te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige/nietige bepaling.

4. Aanvang van opdrachten

Geen enkele opdracht zal worden aangevat zonder terugzending van een ondertekende en gedateerde bestelbon/prijsofferte en betaling van een voorschot van 50%.

5. Klachten

a. Verborgen Gebreken: Behoudens verborgen gebrek, dient elke klacht m.b.t. de geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, op straffe van nietigheid, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven worden verstuurd aan het adres van de maatschappelijke zetel van BEWORX na ontvangst van de factuur/werkbon.

b. Falen van de Klant: Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan BEWORX mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen/diensten.

c. Reactie op Late Klachten: Een reactie vanwege BEWORX op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning.

d. Rapportage van Verborgen Gebreken: Verborgen gebreken moeten binnen 8 dagen na de vaststelling ervan schriftelijk per aangetekend schrijven gericht aan het adres van haar maatschappelijke zetel worden gemeld aan BEWORX, eveneens op straffe van ongeldigheid van de klacht.

e. Factuurprotest: Elk factuurprotest dient op straffe van ongeldigheid binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel van BEWORX worden gericht. Bij gebreke hieraan zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Contante Betaling: Alle facturen/werkbons zijn contant betaalbaar bij levering, behoudens een uitdrukkelijke, afwijkende vermelding op de bestelbon. Indien de factuur niet contant bij levering werd voldaan, dienen de facturen door de klant te worden betaald binnen dertig (30) dagen volgend op de ontvangst.

b. Gevolgen van Niet-Betaling: Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50,00 EUR, alsook een verwijlinterest gelijk aan de interestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.

c. Boetebeding voor Consumenten: In geval de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, is het schadebeding en voormelde intresten verschuldigd nadat de klant daartoe een eerste kosteloze ingebrekestelling ontving en worden intresten en schadebeding opeisbaar na een termijn van 14 dagen dewelke begint te lopen de derde werkdag volgend op voormelde ingebrekestelling indien deze per brief werd verzonden of daags nadien indien de ingebrekestelling per mail werd verzonden. Het schadebeding ten aanzien van consumenten wordt als volgt vastgesteld, onverminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding op het factuurbedrag te vorderen ingeval BEWORX in gebreke is:

 • €20,00 voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan €150,00;
 • €30,00 + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen €150,01 en €500,00;
 • €65,00 + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen €500,01 met maximum van €2.000,00.

d. Boetebeding voor Niet-Consumenten: In geval de klant geen consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan zal, zodra een betalingsherinnering is verstuurd, de factuur worden verhoogd met €15,00 + btw als kosten voor herinnering.

e. Onmiddellijke Betaling: Het niet betalen van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen tot gevolg, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsfaciliteiten waren.

7. Geschillenbeslechting

a. Jurisdictie: Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van BEWORX.

b. Consumenten Jurisdictie: Indien de cliënt een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan geldt voormeld lid slechts zover de aangeduide rechtbanken eveneens bevoegd zijn ingevolge art. 624, 1°, 2° of 4° Ger.W.

c. Toepasselijk Recht: Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van BEWORX, zelfs indien de goederen reeds bewerkt/verwerkt werden. De klant verbindt er zich dan ook toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van BEWORX zijn.

9. Toepassing van btw-percentage

Toepassing van btw-percentage van 6% m.b.t werken aan privéwoningen ingevolge de bepalingen van het KB van 18 juli 1986 aangepast KB van 20 juli 1970 die het percentage van belasting op toegevoegde waarde vastlegt en de verdeling bepaalt van de goederen en diensten van deze percentages. Het percentage van 21% is enkel van toepassing voor diensten zonder plaatsing van materiaal. Eveneens voor alle vennootschappen die houder zijn van een BTW-nummer, VZW, nieuwbouw.

10. Aansprakelijkheid

Voor kleine schade aan de deur tijdens de werken kan de slotenmaker niet verantwoordelijk worden gesteld.

11. Overmacht

a. Recht om te Verlengen of Beëindigen: In geval van overmacht behouden BEWORX en de klant zich respectievelijk het recht voor de leverings-/uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

b. Definitie: Worden aanzien als gevallen van overmacht: alle omstandigheden die op het ogenblik aan het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen dat de overeenkomst nog wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd onder de oorspronkelijke voorwaarden.

c. Voorbeelden: Onder overmacht wordt o.m. verstaan: brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij BEWORX als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

12. Uitvoering van werken

a. Inspanning: BEWORX zal de nodige inspanningen leveren om de door de klant gevraagde of noodzakelijke werken volgens de regels van de kunst uit te voeren.

b. Aansprakelijkheidsbeperking: BEWORX is, behoudens opzet of grove fout, niet aansprakelijk voor:

 • Enige schade, verlies, kosten of aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de uitgevoerde herstellingen;
 • Indirecte schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies of reputatieschade;
 • De schade toevallig aan zaken van derden veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken;
 • De verdwijning van voorwerpen die door derden op de werf zouden zijn achtergelaten;
 • Schade die voortvloeit uit opdrachten die uitdrukkelijk ingaan tegen het advies van BEWORX.

c. Aansprakelijkheidslimiet: Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van BEWORX zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum een bedrag gelijk aan de prijs (excl. BTW) van de goederen/diensten en/of hun voorwerp waarvoor voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van-/schade aan data, verlies van werkuren, vorderingen van derden enz. is uitgesloten. In elk geval zal de aansprakelijkheid van BEWORX beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomt.

13. Verbreking van de Overeenkomst

a. Eenzijdige Verbreking: In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst, dan wel wanprestatie door de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan BEWORX. Deze schadevergoeding bedraagt XXX% van het totale offertebedrag.

b. Hogere Schadevergoeding: Deze schadevergoeding geldt onverminderd het recht van BEWORX om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is dan het forfaitaire bedrag.

c. Consumentencompensatie: Indien de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, is de klant gerechtigd op een evenwaardige schadevergoeding in geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst dan wel een wanprestatie van BEWORX.

General Terms and Conditions

1. Application

These general terms and conditions and the associated payment terms apply to every agreement with BEWORX BV, KBO 0644.613.302, with registered office at 1840 Londerzeel, Handelsstraat 61.

2. Acceptance

These general terms and conditions form an integral part of every agreement entered into with BEWORX. The client is deemed to have taken note of these terms at the time of contract conclusion and to have accepted their content.

3. Precedence

If these terms conflict with any general terms and conditions or specific payment terms of the client, the BEWORX terms take precedence, and in the event of translations, the Dutch version always takes precedence. Any additional or differing agreements deviating from one or more provisions in these terms or the associated payment terms apply only to the provision(s) they deviate from. The remaining provisions remain fully applicable. If one or more provisions conflict with Belgian law or are invalid, this does not affect the validity of the other provisions. The invalid or void provisions must then be read as valid provisions with a result as close as possible to the intended result of the invalid/void provision.

4. Commencement of Assignments

No assignment will be commenced without the return of a signed and dated order form/quotation and payment of a 50% deposit.

5. Complaints

a. Hidden Defects: Except for hidden defects, any complaint regarding the delivered goods and/or services must be sent by registered mail to the registered office address of BEWORX within 5 working days after receipt of the invoice/work order, on pain of nullity.

b. Client’s Failure: The client’s failure to notify BEWORX of a complaint within the aforementioned period constitutes unconditional acceptance of the delivered goods/services.

c. Response to Late Complaints: BEWORX’s response to a late complaint does not affect the aforementioned and is always under reservation of all rights and without any prejudicial acknowledgment.

d. Reporting Hidden Defects: Hidden defects must be reported in writing by registered mail to the registered office address of BEWORX within 8 days of their discovery, on pain of invalidity of the complaint.

e. Invoice Protest: Any invoice protest must be made in writing by registered mail to the registered office address of BEWORX within 8 days of the invoice date, on pain of invalidity. Failing this, the invoice will be considered accepted.

6. Payment Terms

a. Cash Payment: All invoices/work orders are payable in cash upon delivery, unless explicitly stated otherwise on the order form. If the invoice was not paid in cash upon delivery, invoices must be paid by the client within thirty (30) days following receipt.

b. Non-Payment Consequences: In case of non-payment of the invoice on the due date, a compensation of 10% on the invoice amounts, with a minimum of 50.00 EUR, as well as a delay interest equal to the interest rate in accordance with the law of August 2, 2002, to combat late payment in commercial transactions, are due by operation of law and without notice of default.

c. Consumer Penalty Clause: If the client is a consumer within the meaning of art. I.1, 2° WER, the penalty clause and the aforementioned interests are due after the client has received a first free notice of default, and interests and penalty clauses become due after a period of 14 days, starting on the third working day following the aforementioned notice if sent by mail or the next day if sent by email. The penalty clause for consumers is determined as follows, without prejudice to the client’s right to claim an equivalent compensation in case BEWORX is in default:

 • €20.00 for claims less than or equal to €150.00;
 • €30.00 + 10% on the outstanding amount in the tranche between €150.01 and €500.00;
 • €65.00 + 5% on the outstanding amount in the tranche between €500.01 with a maximum of €2,000.00.

d. Non-Consumer Penalty Clause: If the client is not a consumer within the meaning of art. I.1, 2° WER, as soon as a payment reminder is sent, the invoice will be increased by €15.00 + VAT as reminder costs.

e. Immediate Payable: Non-payment of an invoice on the due date results in the immediate payable of all amounts due, regardless of any previously agreed payment facilities.

7. Dispute Resolution

a. Jurisdiction: All disputes are subject exclusively to the jurisdiction of the courts of the registered office of BEWORX.

b. Consumer Jurisdiction: If the client is a consumer within the meaning of art. I.1, 2° WER, the aforementioned clause only applies insofar as the designated courts are also competent pursuant to art. 624, 1°, 2° or 4° Ger.W.

c. Applicable Law: Belgian law always applies.

8. Retention of Title

Until full payment by the client of all amounts due under the agreement, the goods remain the property of BEWORX, even if the goods have already been processed/modified. The client therefore undertakes not to sell the goods or transfer them to third parties or use them as security as long as they are the property of BEWORX.

9. VAT Application

Application of the VAT rate of 6% regarding works on private homes following the provisions of the Royal Decree of July 18, 1986, amended Royal Decree of July 20, 1970, which sets the percentage of value-added tax and determines the distribution of goods and services of these percentages. The 21% rate applies only to services without material installation. This also applies to all companies holding a VAT number, non-profit organizations, new construction.

10. Responsibility

The locksmith cannot be held responsible for minor damage to the door during work.

11. Force Majeure

a. Right to Extend or Terminate: In the event of force majeure, BEWORX and the client reserve the right to extend the delivery/execution period or to terminate the agreement with immediate effect, by operation of law and without prior judicial intervention, by registered notification, without being obliged to pay compensation.

b. Definition: Force majeure includes all circumstances that were reasonably unforeseeable and unavoidable at the time of the agreement’s conclusion and that make it impossible to execute the agreement or make the execution of the agreement financially or otherwise heavier or more difficult than normally expected, so that it would not be reasonable to require the agreement to be executed under the original conditions.

c. Examples: Force majeure includes, among other things: fire, flood, bad weather conditions, war, riots, strikes, blockades, forced company closures, illness, accidents, an internal organizational problem, import or export bans, transport difficulties, delayed supply/lack of supply from suppliers, and this both at BEWORX and at suppliers or subcontractors or other involved third parties, as well as breaches by the aforementioned third parties.

12. Execution of Works

a. Effort to Perform: BEWORX will make every effort to perform the works requested or necessary by the client according to the rules of the art.

b. Limitation of Liability: Except in cases of intent or gross negligence, BEWORX is not liable for:

 • Any damage, loss, costs, or claims arising from or related to the executed repairs;
 • Indirect or consequential damage, including but not limited to loss of profit, loss of revenue, or reputational damage;
 • Damage accidentally caused to third-party property during the execution of the works;
 • The disappearance of objects left by third parties at the site;
 • Damage resulting from assignments that explicitly contradict the advice of BEWORX.

c. Liability Cap: If the liability of BEWORX (whether pre-contractual, non-contractual, or contractual) is held, it will in any case be limited to covering direct damage, with a maximum amount equal to the price (excluding VAT) of the goods/services and/or their subject for which the aforementioned liability would be held. Liability for any form of indirect damage such as pure financial damage, loss of profit, loss of customers, loss of data, loss of working hours, claims from third parties, etc., is excluded. In any case, the liability of BEWORX will be limited to the amount for which the insurance intervenes.

13. Termination of the Agreement

a. Unilateral Termination: In case of unilateral termination of the agreement or breach of contract by the client, the client owes BEWORX a lump-sum compensation. This compensation amounts to XXX% of the total quotation amount.

b. Higher Compensation: This compensation is without prejudice to BEWORX’s right to claim higher compensation if the actual damage exceeds the lump-sum amount.

c. Consumer Compensation: If the client is a consumer within the meaning of art. I.1, 2° WER, the client is entitled to equivalent compensation in case of unilateral termination of the agreement or breach of contract by BEWORX.

Conditions Générales

1. Application

Ces conditions générales et les conditions de paiement associées s’appliquent à tout accord avec BEWORX BV, KBO 0644.613.302, dont le siège social est situé à 1840 Londerzeel, Handelsstraat 61.

2. Acceptation

Ces conditions générales font partie intégrante de tout accord conclu avec BEWORX. Le client est réputé avoir pris connaissance de ces conditions lors de la conclusion du contrat et en avoir accepté le contenu.

3. Précédence

Si ces conditions sont en conflit avec d’éventuelles conditions générales ou spécifiques de paiement du client, les conditions de BEWORX priment, et en cas de traductions, la version néerlandaise prévaut toujours. Toute convention supplémentaire ou divergente dérogeant à une ou plusieurs dispositions de ces conditions ou des conditions de paiement associées ne concerne que les dispositions auxquelles elles dérogent. Les autres dispositions restent pleinement applicables. Si une ou plusieurs dispositions sont en conflit avec la législation belge ou sont nulles, cela n’affecte pas la validité des autres dispositions. Les dispositions invalides ou nulles doivent alors être interprétées comme des dispositions valides dont le résultat est aussi proche que possible du résultat envisagé de la disposition invalide/nulle.

4. Commencement des Tâches

Aucune tâche ne sera commencée sans le retour d’un bon de commande/devis signé et daté et le paiement d’un acompte de 50%.

5. Réclamations

a. Défauts Cachés: Sauf en cas de défauts cachés, toute réclamation concernant les biens livrés et/ou les services fournis doit être envoyée par courrier recommandé à l’adresse du siège social de BEWORX dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la facture/bon de travail, sous peine de nullité.

b. Défaut du Client: Le fait que le client ne communique pas de réclamation à BEWORX dans le délai susmentionné constitue une acceptation inconditionnelle des biens/services livrés.

c. Réponse aux Réclamations Tardives: La réponse de BEWORX à une réclamation tardive n’affecte en rien ce qui précède et est toujours faite sous réserve de tous les droits et sans reconnaissance préjudiciable.

d. Signalement des Défauts Cachés: Les défauts cachés doivent être signalés par écrit par courrier recommandé à l’adresse du siège social de BEWORX dans les 8 jours suivant leur découverte, sous peine de nullité de la réclamation.

e. Contestation de Facture: Toute contestation de facture doit être faite par écrit par courrier recommandé à l’adresse du siège social de BEWORX dans les 8 jours suivant la date de la facture, sous peine de nullité. À défaut, la facture sera considérée comme acceptée.

6. Conditions de Paiement

a. Paiement en Espèces: Toutes les factures/bons de travail sont payables en espèces à la livraison, sauf mention contraire explicite sur le bon de commande. Si la facture n’a pas été payée en espèces à la livraison, les factures doivent être payées par le client dans les trente (30) jours suivant la réception.

b. Conséquences du Non-Paiement: En cas de non-paiement de la facture à l’échéance, une indemnité de 10% sur les montants de la facture, avec un minimum de 50,00 EUR, ainsi qu’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt conformément à la loi du 2 août 2002 pour lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sont dus de plein droit et sans mise en demeure.

c. Clause Pénale pour les Consommateurs: Si le client est un consommateur au sens de l’art. I.1, 2° CDE, la clause pénale et les intérêts susmentionnés sont dus après que le client ait reçu une première mise en demeure gratuite, et les intérêts et la clause pénale deviennent exigibles après un délai de 14 jours, à compter du troisième jour ouvrable suivant la mise en demeure si elle a été envoyée par courrier ou le lendemain si la mise en demeure a été envoyée par e-mail. La clause pénale pour les consommateurs est fixée comme suit, sans préjudice du droit du client de réclamer une indemnisation équivalente en cas de défaillance de BEWORX:

 • 20,00 € pour les créances inférieures ou égales à 150,00 €;
 • 30,00 € + 10% sur le montant restant dû dans la tranche entre 150,01 € et 500,00 €;
 • 65,00 € + 5% sur le montant restant dû dans la tranche entre 500,01 € avec un maximum de 2.000,00 €.

d. Clause Pénale pour les Non-Consommateurs: Si le client n’est pas un consommateur au sens de l’art. I.1, 2° CDE, dès qu’un rappel de paiement est envoyé, la facture sera augmentée de 15,00 € + TVA comme frais de rappel.

e. Paiement Immédiat: Le non-paiement d’une facture à l’échéance entraîne l’exigibilité immédiate de tous les montants dus, quelles que soient les facilités de paiement préalablement convenues.

7. Résolution des Conflits

a. Juridiction: Tous les litiges relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux du siège social de BEWORX.

b. Juridiction des Consommateurs: Si le client est un consommateur au sens de l’art. I.1, 2° CDE, la clause susmentionnée ne s’applique que dans la mesure où les tribunaux désignés sont également compétents en vertu de l’art. 624, 1°, 2° ou 4° CPC.

c. Droit Applicable: Le droit belge s’applique toujours.

8. Réserve de Propriété

Jusqu’au paiement intégral par le client de tous les montants dus en vertu de l’accord, les biens restent la propriété de BEWORX, même si les biens ont déjà été transformés/modifiés. Le client s’engage donc à ne pas vendre les biens, les céder à des tiers ou les utiliser comme garantie tant qu’ils restent la propriété de BEWORX.

9. Application de la TVA

Application du taux de TVA de 6% concernant les travaux sur des habitations privées conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal du 18 juillet 1986, modifié par l’Arrêté Royal du 20 juillet 1970, qui fixe le pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée et détermine la répartition des biens et services de ces pourcentages. Le taux de 21% s’applique uniquement aux services sans installation de matériel. Cela s’applique également à toutes les entreprises détenant un numéro de TVA, les associations sans but lucratif, les nouvelles constructions.

10. Responsabilité

Le serrurier ne peut être tenu responsable des dommages mineurs à la porte pendant les travaux.

11. Force Majeure

a. Droit de Prolonger ou de Résilier: En cas de force majeure, BEWORX et le client se réservent respectivement le droit de prolonger le délai de livraison/exécution ou de résilier le contrat avec effet immédiat, de plein droit et sans intervention judiciaire préalable, par notification recommandée, sans être tenus de verser une indemnité.

b. Définition: Sont considérés comme des cas de force majeure : toutes les circonstances raisonnablement imprévisibles et inévitables au moment de la conclusion de l’accord et qui rendent impossible l’exécution de l’accord ou qui rendent l’exécution de l’accord financièrement ou autrement plus lourde ou plus difficile que prévu normalement, de sorte qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger l’exécution de l’accord dans les conditions initiales.

c. Exemples: Sont considérés comme des cas de force majeure, entre autres : incendie, inondation, mauvaises conditions météorologiques, guerre, émeutes, grèves, blocus, fermetures forcées d’entreprises, maladies, accidents, problèmes organisationnels internes, interdictions d’importation ou d’exportation, difficultés de transport, retards d’approvisionnement/manques d’approvisionnement des fournisseurs, et cela tant chez BEWORX que chez les fournisseurs ou sous-traitants ou autres tiers impliqués, ainsi que les manquements des tiers susmentionnés.

12. Exécution des Travaux

a. Effort pour Exécuter: BEWORX fera tout son possible pour exécuter les travaux demandés ou nécessaires par le client selon les règles de l’art.

b. Limitation de Responsabilité: Sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, BEWORX n’est pas responsable de :

 • Toute dommage, perte, coût ou réclamation résultant ou lié aux réparations effectuées;
 • Les dommages indirects ou consécutifs, y compris mais non limités à la perte de profit, la perte de chiffre d’affaires ou les dommages à la réputation;
 • Les dommages accidentellement causés à des biens de tiers pendant l’exécution des travaux;
 • La disparition d’objets laissés par des tiers sur le chantier;
 • Les dommages résultant de commandes allant explicitement à l’encontre des conseils de BEWORX.

c. Limite de Responsabilité: Si la responsabilité de BEWORX (qu’elle soit précontractuelle, extracontractuelle ou contractuelle) est engagée, elle sera en tout cas limitée à la couverture des dommages directs, avec un montant maximum égal au prix (hors TVA) des biens/services et/ou leur objet pour lequel ladite responsabilité serait engagée. La responsabilité pour toute forme de dommages indirects tels que les dommages financiers purs, la perte de profit, la perte de clients, la perte de données, la perte d’heures de travail, les réclamations de tiers, etc., est exclue. En tout état de cause, la responsabilité de BEWORX sera limitée au montant pour lequel l’assurance intervient.

13. Résiliation du Contrat

a. Résiliation Unilatérale: En cas de résiliation unilatérale de l’accord ou de manquement par le client, le client doit verser à BEWORX une indemnité forfaitaire. Cette indemnité s’élève à XXX% du montant total du devis.

b. Indemnité Supérieure: Cette indemnité s’applique sans préjudice du droit de BEWORX de réclamer une indemnité plus élevée si les dommages réels dépassent le montant forfaitaire.

c. Indemnisation des Consommateurs: Si le client est un consommateur au sens de l’art. I.1, 2° CDE, il a droit à une indemnisation équivalente en cas de résiliation unilatérale de l’accord ou de manquement par BEWORX.

Call Now Button